SkyMarathon Chopok a SkyRace Jasná

Objavte svoje limity!

Explore your limits!


ActivePlanet pozýva všetkých horských bežcov do Nízkych Tatier na maratón a polmaratón.
Štartuje sa na južnej strane Chopku na Srdiečku a pretekári si prejdú snáď všetky najkrajšie turistické chodníky na oboch stranách Chopku. Záverečné stúpanie od Bielej púte v Jasnej, cez Tri vody, Lukovú až na Chopok preverí každého pretekára.
Cieľ obidvoch tratí je na Chopku (vo výške 2000 m.n m.). Celkové prevýšenie maratónskej trate je 2600 m a polmaratónskej 1400 m.

Na maratónsku trať môžu nastúpit aj štvorčlenné štafety, kde na každého člena štafety pripadá úsek o dĺžke približne 10 km.

ActivePlanet invites all mountain runners to the Low Tatras for a marathon and a half marathon.
It starts on the southern side of Chopok at hotel called Srdiečko and the ranners will explore through all the most beautiful hiking trails on both sides of hill Chopok. The final climb is from the „Biela Púť“ in Jasná, through Tri vody, Luková and again to Chopok will test every competitor.
The goal of both tracks is at Chopok (2000 m above sea level). The total elevation of the marathon track is 2600 m and the half marathon 1400 m.

The marathon track can also be entered by a four-member relay team, where each relay member has a length of approximately 10 km.

 

Podujatie je náročné na fyzickú kondíciu. Je veľmi dobré aby pretekári mali skúsenosti z horských behov.

The event is demanding for physical fitness. It is very good for racers to have experience of mountain runs.

 

Podujatie zaradené v kalendári ITRA pre rok 2019 a 2020. Je kvalifikačný pretek pre UTMB. V roku 2019 a 2020 získa účastník ktorý dokončí trasu v časovom limite za maratónu 2 ITRA body, za polmaratón 1 ITRA bod.

The event in included in the ITRA calendar for 2019 and 2020. It is a qualifying race for UTMB. In 2019 and 2020, a participant who finishes a route within the time limit will earn 2 ITRA points for a marathon, 1 ITRA point for a half marathon.

ITRA

 

Podujatie organizuje Active Planet outdoor centrum a o.z Crazy WoMan AP v úzkej spolupráci s lyžiarskym strediskom Jasná.

The event is organized by Active Planet Outdoor Center and Crazy WoMan AP in close cooperation with the Jasná Ski Resort.

 

Veľmi radi medzi nami privítame dobrovoľníkov na pomoc pri značení a odznačovaní tratí alebo na občerstvovacích stanovištiach. Ozvite sa nám prosím na emailovú adresu v kontaktoch.

We will be pleased to welcome volunteers to help in marking and unmarking trails or at refreshment stations. Please contact us at the email address in your contacts.

 

PROPOZÍCIE

Štvrtý ročník štartuje 12.9.2020

 

Trať vedie južnou aj severnou stranou centrálnej časti Nízkych Tatier. Prejdete zároveň aj značnú časť hlavného hrebeňa. Celá trať je dobre behateľná ale náročná na pozornosť pri každom kroku. Stretnete sa s každým druhom povrchu (horský alebo lesný chodník, skalnatý chodník, lesná cesta,...).


Parametre tratí:

SkyMarathon Chopok:

Dĺžka 42 km prevýšenie 2600 m
ITRA 2 body
Trasa: Srdiečko - Kosodrevina - Kološňa - Srdiečko - Krížske sedlo - Chopok - Krúpovo sedlo - Široká dolina - Biela púť - Tri vody - Luková - Chopok.
Občerstvovacie stanice: Kosodrevina, Chopok, Biela púť
Výmana pretekárov pri štafete: Kosodrevina, Chopok, Biela púť

Profil
Profil trate
Stiahnuť KML súbor

Prihlásiť sa je možné ako jednotlivec alebo ako člen štvorčlennej štafety, kde každý pretekár absolvuje úsek o dĺžke približne 10 km.SkyRace Jasná:

Dĺžka 21 km a prevýšenie 1400 m
ITRA 1 bod
Trasa: Srdiečko - Kosodrevina - Krúpovo sedlo - Široká dolina - Biela púť - Tri vody - Luková - Chopok.
Občerstvovacie stanice: Kosodrevina, Chopok, Biela púť

Profil
Profil trate
Stiahnuť KML súbor

Prihlásiť sa je možné ako jednotlivec.

 


Prihlasovací formulár ako aj ďalšie informácie nájdete na ActivePlanet 

 

PROPOSITIONS

The 4th year starts 12.9.2020

 

The route is placed at south and north of the central part of the Low Tatras ridge. You will also walk through a large part of the main ridge. The entire track is easy to run, but demanding attention at every step. You will encounter every kind of surface (mountain or forest path, rocky path, forest track, ...).


Track parameters:

SkyMarathon Chopok:

Length 42 km elevation 2600 m
ITRA 2 points
Route: Srdiečko - Kosodrevina - Kološňa - Srdiečko - Krížske sedlo - Chopok - Krúpovo sedlo - Široká dolina - Biela púť - Tri vody - Luková - Chopok.
Refreshment stations: Kosodrevina, Chopok, Biela púť

Profile
Track profile
Download KML file

You can apply as an individual or as a member of a four-member relay, where each competitor will pass a section of approximately 10 km.SkyRace Jasná:

Length 21 km elevation 1400 m
ITRA 1 point
Route: Srdiečko - Kosodrevina - Krúpovo sedlo - Široká dolina - Biela púť - Tri vody - Luková - Chopok.
Refreshment stations: Kosodrevina, Chopok, Biela púť

Profile
Track profile
Download KML file

You can apply as an individual.

 


You can find the application form and other information on ActivePlanet 

 

PRAVIDLÁ

 

Povinný materiál:

 

Fľaša alebo vak na vodu min 0,5 litra

 

Vetrovka, v prípade horšieho počasia môže byť predpísaná vetrovka s vodeodolnosťou min 20 000 mm !

 

Čelenka alebo športová šatka či čiapka

 

Použitie palíc je zakázané na prvom stúpaní po štarte - cca 2,5 km! Ak chce neskôr paličky pretekár použiť, musí si ich niesť od štartu až do cieľa. Je zakázané si paličky od niekoho prevziať!!!

 

Podujatie prebieha v národnom parku, preto je zakázané znečisťovanie prírody od použitého občerstvenia ako sú obaly z gelov, tyčiniek a podobne.

 


Podrobné a aktuálne pravidlá ako aj ďalšie informácie nájdete na ActivePlanet 

 

RULES

 

Required material:

 

Water bottle or bag min. 0.5 liters

 

  Windbreaker, in case of worse weather can be specified windbreaker with water resistance min 20 000 mm!

 

Headband or sports scarf or cap

 

  The use of trekking poles is prohibited on the first climb after the start - about 2.5 km! To use the trekking poles, the racer must carry them from start to finish. It is forbidden to take trekking poles from someone on the route!!!

 

The event is in the area of national park, so it is forbidden to pollute nature from used snacks such as gels, sticks and the like.

 


Detailed and up-to-date rules as well as further information can be found on ActivePlanet 

 

VÍŤAZI

WINNERS

Traťový rekord

Track record

SkyMarathon: Peter Fraňo, 4:16:10 (v roku 2018), Vanda Jenejová, 5:42:51 (v roku 2018)
SkyRace: Peter Fraňo, 2:00:46 (v roku 2019), Katarína Lovrantová, 2:36:17 (v roku 2016)

 

2019:
SkyMarathon: Pavol Porubčan 4:53:22, Anikó Kalina, 6:39:15
SkyRace: Peter Fraňo 2:00:46, Natália Polcová 3:24:04
Výsledková listina SkyRace / Results  
Výsledková listina SkyMarathon / Results  

2018:
SkyMarathon: Peter Fraňo 4:16:10, Vanda Jenejová 5:42:51
SkyRace: Jiří Petr 2:03:57, Julie Rampírová 2:39:05
Výsledková listina / Results  

2017:
SkyMarathon: Richard Zvolánek 4:28:54, Lucia Dobrucká 5:57:30
SkyRace: Levente Tugyi 2:08:22, Zuzana Dudášová 2:43:20
Výsledková listina / Results  

2016:
SkyMarathon: Michal Rajniak 4:25:40, Marcela Mikulecká 5:59:01
SkyRace: Levente Tugyi 2:07:23, Katarína Lovrantová 2:36:17
Výsledková listina / Results  

 

KONTAKT

CONTACT

V prípade otázok sa nám ozvite :-)

If you have any questions please contact us :-)

 

Katka

Katarína Belicová

Obdivovateľ hôr a všetkého pozitívneho čo sa v nich dá nájsť

Miro

Miroslav Leitner

Šport a hory - celoživotná vášeň

Active Planet, Skialp point
Mýto pod Ďumbierom 54,
976 44 Mýto pod Ďumbierom,
Slovakia

Telefón: +421 903 445 791

 

Active Planet, Outdoor centrum
29.augusta,
974 01 Banská Bystrica,
Slovakia

Telefón: +421 948 330 734

 

Email: office@activeplanet.sk